Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Statut Nadačního fondu Umění doprovázet

I. Název, právní poměry a sídlo Nadačního fondu na podporu rozvoje hospicového hnutí v ČR Umění doprovázet (dále v textu jen nadační fond)

 1. Paní Hana Haráková, r.č. 575611/1328, trvalým pobytem na adrese 163 00 Praha 6 – Řepy, Španielova 1304/70 a pan ing. Bohumil Harák, r.č. 510925/064, trvalým pobytem na adrese 163 00 Praha 6 – Řepy, Španielova 1304/70 jako zřizovatelé zřídili Nadační fond na podporu rozvoje hospicového hnutí v ČR Umění doprovázet.
 2. Sídlo nadačního fondu je na adrese Rabasova 730, 271 01 Nové Strašecí.
 3. Nadační fond vznikl dne 7. července 2006 registrací u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 598, IČ 275 74 601, DIČ: CZ 275 74 601.
 4. Nadační fond je účelovým sdružením majetku zřízeným a vzniklým pro dosahování obecně prospěšných cílů a je právnickou osobou. Právní poměry nadačního fondu se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění p.p., a tímto Statutem.
 5. Zkrácený název nadačního fondu zní Nadační fond Umění doprovázet.
 6. Nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu movitých věcí,nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. Nesmí také použít svého majetku k nabytí majetkové účasti na jiných osobách.
 7. Majetek nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.

II. Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je podpora rozvoje hospicového hnutí v ČR zahrnující zejména:

 • zlepšení informovanosti veřejnosti o hospicích a hospicovém hnutí v ČR
 • materiální podpora stávajících a nově vznikajících hospiců v ČR
 • podpora vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče

III. Majetek nadačního fondu

 1. Majetek nadačního fondu je tvořen majetkovými vklady zřizovatelů ve výši 10.000,- Kč uloženými na k tomu zřízený bankovní účet u České spořitelny v Rakovníku č. 0397915339/0800 před zápisem do nadačního rejstříku.
 2. Ostatním majetkem nadačního fondu mohou být z nadačních darů získané peněžní prostředky, cenné papíry, movité a nemovité věci, jakož i jiná majetková práva a jiné majetkové hodnoty, které splňují předpoklad trvalého výnosu a na nichž neváznou zástavní práva.
 3. Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního majetku, není možno půjčovat.

IV. Použití majetku nadačního fondu

Nadační fond používá k dosahování účelu, pro který byl zřízen, a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadačního fondu všechen svůj majetek.

IV.1. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

 1. Nadačním příspěvkem je vše, co je nadačním fondem v souladu s tímto Statutem poskytnuto třetí osobě k účelu, pro který byl nadační fond zřízen.
 2. Nadační příspěvek může nadační fond poskytnout právnickým a fyzickým osobám formou peněžního příspěvku nebo jiných majetkových hodnot. U finančních prostředků se peněžní příspěvek obdarovanému předává bankovním převodem nebo úhradou faktury vystavené dodavatelem na smluvený účel. U jiných majetkových hodnot se tyto předávají obdarovanému na základě uzavřené darovací smlouvy.
 3. Příspěvek může být poskytnut na základě písemné žádosti právnickým i fyzickým osobám v souladu s tímto Statutem.
 4. Příspěvek se zásadně neposkytuje podnikatelským, příspěvkovým a rozpočtovým organizacím.
 5. O výši a jmenovitém určení daru rozhoduje na svém zasedání správní rada.
 6. Osoba, která obdržela od nadačního fondu nadační příspěvek, je povinna jej použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem a na požádání prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl použit. V opačném případě je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním fondem.
 7. Členům orgánů nadačního fondu nebo revizorovi nelze poskytnout nadační příspěvek.
 8. Nadační fond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.
 9. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

IV.2. Pravidlo pro omezení nákladů nadačního fondu

 1. Celkové roční náklady nadačního fondu nesmí převýšit 50% z hodnoty v témže roce poskytnutých nadačních příspěvků s výjimkou prvního kalendářního roku, v němž byl nadační fond založen.
 2. Náklady související se správou nadačního fondu vede nadační fond odděleně od nadačních příspěvků.
 3. Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadačního fondu, náklady na propagaci účelu nadačního fondu a náklady související s provozem nadačního fondu, včetně odměn za výkon funkce člena správní rady, revizora a mezd zaměstnanců nadačního fondu.

V. Správní rada

 1. Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu. Je jeho výkonným orgánem.
 2. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu.
 3. Do výlučné působnosti správní rady náleží:
  • vydat Statut a rozhodovat o jeho změnách,
  • schvalovat rozpočet a jeho změny,
  • schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření
  • volit nové členy správní rady a revizora, rozhodovat o odvolání člena správní rady a revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce a dále z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu,
  • stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, revizora příp. zaměstnanců nadačního fondu.
 4. Správní rada je čtyřčlenná. Členové správní rady jsou uvedeni v příloze č. 1 tohoto Statutu. Na svém prvním jednání zvolí správní rada ze svého středu předsedu správní rady.
 5. Délka funkčního období všech členů správní rady není nijak omezena.
 6. Maximální počet členů správní rady se stanovuje na sedm členů.
 7. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba splňující podmínky uvedené v § 11 odst. 2, odst. 3 a odst. 4 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění p.p. (dále jen zákon)
 8. Členství ve správní radě zaniká:
  • odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně cit. zákon nadační listinu nebo Statut nadačního fondu
  • odstoupením
  • úmrtím
 9. Správní rada rozhodne o odvolání svého člena z výše uvedených důvodů do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do tří měsíců, kdy tento důvod nastal.
 10. Způsob jednání členů správní rady jménem nadačního fondu vůči třetím osobám je uveden u jednotlivých členů správní rady v příloze č. 1 tohoto Statutu. Členové správní rady, pokud takový úkon vůči třetím osobám učiní, jsou povinni o něm ostatní členy správní rady informovat na prvním následujícím jednání správní rady.
 11. Předseda správní rady svolává a řídí jednání správní rady. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejích přítomných členů. Správní rada je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání účastní minimálně předseda a dva další členové správní rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Zápis z jednání správní rady podepisují všichni přítomní členové správní rady.
 12. Jednání správní rady se svolává podle potřeby, nejméně však jednou za 2 měsíce.

VI. Revizor

 1. Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu.
 2. Revizor zejména:
  1. kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem,
  2. přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
  3. dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu,
  4. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
  5. nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
 3. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:
  1. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu
  2. svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady,
  3. účastnit se jednání správní rady.
 4. Revizorem může být fyzická osoba splňující podmínky stanovené v §20 odst. 2 zákona.
 5. Revizor je uveden v příloze č. 2 tohoto Statutu.

VII. Účetnictví a výroční zpráva

 1. Nadační fond vede účetnictví podle zákona o účetnictví a navazujících předpisů (vyhláška č. 504/2002 Sb. ve znění p.p., České účetní standardy č. 401 až 413).
 2. Roční účetní závěrka nadačního fondu musí být ověřena auditorem, pokud úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných nadačním fondem převýší 3 000 000 Kč.
 3. Výroční zprávu vypracovává nadační fond nejpozději do 30. června roku následujícího po skončení hodnoceného období (uplynulý kalendářní rok).
 4. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za uplynulý kalendářní rok a zhodnocení této činnosti, a to zejména:
  1. přehled majetku a závazků nadačního fondu
  2. u jednotlivých nadačních darů poskytnutých nadačnímu fondu v hodnotě nad 10 000 Kč přehled o osobách, které je poskytly, vysloví-li tyto osoby se zveřejněním souhlas,
  3. přehled a použití majetku nadačního fondu,
  4. přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byl nadační fond zřízen v hodnotě vyšší než 10 000 Kč, a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity, vysloví-li tyto osoby se zveřejněním údajů souhlas,
  5. zhodnocení, zda nadační fond při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících s jejich správou – viz bod IV.2.1. tohoto Statutu.
  6. zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a případný výrok auditora (viz bod VII.2 tohoto Statutu) doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora, přičemž roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.
 5. Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je nadační fond povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.
 6. Nadační fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu popřípadě její opravu dle předchozího bodu tohoto Statutu u příslušného rejstříkového soudu.

VIII. Zrušení a zánik nadačního fondu

 1. Zrušení a zánik nadačního fondu se řídí ustanoveními části prvé, hlavy třetí zákona s výjimkou uvedeno v následujícím bodě Statutu.
 2. Nadační fond nelze sloučit s jiným nadačním fondem nebo nadací.

Příloha č. 1 ke Statutu Nadačního fondu na podporu rozvoje hospicového hnutí v ČR Umění doprovázet

Členové správní rady

 • Paní Hana Haráková, r.č. 575611/1328, trvalým pobytem na adrese 163 00 Praha 6 - Řepy, Španielova 1304/70.
 • Pan ing. Bohumil Harák, r.č. 510925/064, trvalým pobytem na adrese 163 00 Praha 6 - Řepy, Španielova 1304/70.
 • Pan Miloslav Slaba, r.č. 630712/1238, trvalým pobytem na adrese 149 00 Praha 4 – Opatov, Jeřábkova 1456.

Za nadační fond jednají a podepisují ve všech věcech vždy dva členové správní rady společně, a to tak, že k jeho napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svoje podpisy.

Příloha č. 2 ke Statutu Nadačního fondu na podporu rozvoje hospicového hnutí v ČR Umění doprovázet

Revizor

 • Pan ing. Jan Kruliš, r.č. 540825/0078, trvalým pobytem na adrese 140 00 Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 999/40.Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky